© 2019 By Israeli Assiciation of Appraisers.

info@ivaluation.org.il   |   20 Lincoln Street, Rubinstein House, 28th floor, Tel-Aviv

כל המידע הנמסר באתר זה נועד לצורך השכלה כללית ואינו מהווה עמדה רשמית של הגופים המצוינים במצגות כי אם דיעה אישית של הדובר ואינו מחליף בשום אופן התייעצות ספציפית עם גורמים רלוונטיים לנסיבות המקרה. 

 

אנו מפנים את תשומת ליבו הזהירה של הקורא לכך שנושאים אלו נמצאים בעדכון מתמיד, שינוי והרחבה ולכן שינויים מהותיים עשויים להתרחש מבלי שמצגות אלו יעברו עדכון.