כל המידע הנמסר באתר זה נועד לצורך השכלה כללית ואינו מהווה עמדה רשמית של הגופים המצוינים במצגות כי אם דיעה אישית של הדובר ואינו מחליף בשום אופן התייעצות ספציפית עם גורמים רלוונטיים לנסיבות המקרה. 

 

אנו מפנים את תשומת ליבו הזהירה של הקורא לכך שנושאים אלו נמצאים בעדכון מתמיד, שינוי והרחבה ולכן שינויים מהותיים עשויים להתרחש מבלי שמצגות אלו יעברו עדכון.

© 2019 By Israeli Assiciation of Appraisers.

info@ivaluation.org.il   |   20 Lincoln Street, Rubinstein House, 28th floor, Tel-Aviv